آموزش ایجاد صفحه فروش هدفمند و پرفروش

طرح کلی صفحه فروشی که طراحی میکنید و مینویسید بصورت کلی به این شکل است. از این طرح برای ساخت لندینگ پیج هم میتوانید استفاده کنید