روز بروز تعداد بیشتری از خانم ها، کسب و کار خودشان را راه اندازی میکنند و تعداد زنان کارآفرین بیشتر میشود،…