مغز ما بسيار هوشمند است و گاهي براي تعلل در كارهاي ضروري، بسيار پيچيده عمل ميكند تا حالا با فردي برخورد…