مغز ما بسيار هوشمند است و گاهي براي تعلل در كارهاي ضروري، بسيار پيچيده عمل ميكند تا حالا با فردي برخورد داشتيد كه بخاطر عدم تحرك و ورزش ،سلامتي اش به خطر افتاده باشد ؟ يا حتي افرادي كه مدت ها و حتي سالهاست كه…