برای بسیاری افراد اعم از مدیران یا نیروهای تیم‎‌های مختلف، این سوال پیش می آید که چرا طراحان، این همه نقشه می‌سازند. و هنوز درباره اینکه چرا این نقشه‌ها را ایجاد می‌کنیم یا اینکه چگونه…