صحبت‌های بنیان‌گذار یک اپلیکیشن ناموفق    اپلیکیشن تناسب اندام متمرکز بر برنامه های بدنسازی و مربیگری خصوصی چیزی بود که جک برای تمرکز روی آن،  از کار تمام وقت‌ش انصراف داد. خودش به تنهایی بودجه…